skip to Main Content

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

 1. Algemeen
  1. Onze offertes en prestaties gebeuren uitsluitend onder de hierna volgende voorwaarden. Deze gelden ook voor alle toekomstige handelsbetrekkingen, ook indien ze niet nogmaals uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen van deze handelsvoorwaarden, in het bijzonder de toepasselijkheid van de inkoopvoorwaarden van de koper, vereisen onze uitdrukkelijke schriftelijke instemming. Tegenbevestigingen of bestellingen van de koper onder verwijzing naar zijn handels- c.q. inkoopvoorwaarden worden hiermede tegengesproken.
  2. Deze voorwaarden gelden jegens ondernemingen overeenkomstig § 14 BGB (Duits burgerlijk wetboek)
  3. Onze offertes zijn vrijblijvend. Bestellingen zijn voor ons slechts bindend, voor zover wij deze bevestigen of uitvoeren door toezending van de goederen. Mondelinge bijkomende afspraken gelden slechts, indien wij ze schriftelijk bevestigen.
  4. De facturatie gebeurt tegen de op de dag van de afsluiting van de overeenkomst geldende prijzen, exclusief de op dat moment geldende BTW.
 2. Levering
  1. De leveringen gebeuren in overeenstemming met de voor de individuele producten geldende leveringsvormen. Onafhankelijk van de waarde van de levering berekenen wij een forfaitair bedrag voor logistiekkosten, welke met de koper wordt overeengekomen. Onder een nettogoederenwaarde van EUR 500,00 berekenen wij een forfaitair bedrag van EUR 24,50 voor handling. g Bijzondere wensen met betrekking tot de verzendingsvorm worden, indien mogelijk, tegen vergoeding van de extra kosten in aanmerking genomen.
  2. Leveringstijden of termijnen die bindend of vrijblijvend overeengekomen worden, vereisen de schriftelijke vorm. Bij overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn als gevolg van nalatigheid is er pas na bepaling van een redelijke uiterste termijn sprake van achterstand in de levering.
  3. Voor zover wij voor eigen verpakkingen en transportmiddelen zorgen, gelden onze bijzondere verpakkingsvoorwaarden. Onze producten worden met de grootst mogelijke zorg verpakt. De verpakking wordt niet teruggenomen.
 3. Verzending en risico-overdracht
  1. Voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen, gebeurt het inladen en verzenden onverzekerd op risico van de koper (EXW Incoterms 2010). De risico-overdracht op de koper gebeurt op het moment van de levering van de goederen aan de met de verzending belaste persoon.
  2. Van vaststelbare beschadigingen dient bij de leverende expeditiefrma onmiddellijk bij ontvangst van de goederen aangifte gedaan te worden. Verborgen, door het transport veroorzaakte beschadigingen dienen aan de leverende expeditiefrma binnen een termijn van 7 dagen schriftelijk medegedeeld te worden.
  3. Verzekering tegen transport- en brandschade gebeurt op schriftelijk verzoek en op kosten van de koper.
 4. Overmacht en risico-overdracht
  1. Wij zijn niet aansprakelijk voor de onmogelijkheid of de vertraging van onze prestaties, voor zover deze omstandigheden aan overmacht te wijten zijn of het gevolg zijn van verdere, op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst niet te voorziene gebeurtenissen, waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn (bijv. allerhande bedrijfsstoornissen, vuur, natuurrampen, weer, overstromingen, oorlog, opstand, terrorisme, transportvertragingen, stakingen, wettelijke uitsluitingen, gebrek aan werkkrachten, energie of grondstoffen, vertragingen bij de toekenning van eventueel noodzakelijke toelatingen vanwege de overheid, maatregelen van de overheid/het openbaar gezag).
  2. Een dergelijke gebeurtenis is ook de niet correcte of niet tijdige levering door een van onze eigen toeleveranciers, wanneer wij daar telkens niet verantwoordelijk voor zijn en wij op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst met de klant, met de respectieve toeleverancier een congruente dekkingstransactie hadden gesloten. Dit geldt verder ook wanneer wij de dekkingstransactie onmiddeliijk na de overeenkomst met de klant afsluiten.
 5. Betalingsvoorwaarden
  1. Onze facturen vervallen zonder aftrek 30 dagen na factuurdatum en zijn uitsluitend netto betaalbaar.
  2. De betalingstermijnen worden telkens vanaf de datum van de opmaak van de factuur gerekend.
  3. De overhandiging van wissels vereist onze toestemming; de onkosten en kosten daarvan en ook het risico van tijdige voorlegging en aantekening van bezwaar komen volledig ten laste van de koper.
  4. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt er, onder voorbehoud van de indiening van een verdere eis tot schadevergoeding, een rente van 9% berekend, evenals het wettelijk forfait van 40 EUR.
  5. Enkel onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen geven de koper het recht op compensatie.
 6. Aansprakelijkheid voor gebreken
  1. Alle gegevens over geschiktheid, verwerking en toepasbaarheid van onze producten, iedere technische advisering en overige gegevens volgen naar eer en geweten, maar stellen de koper niet vrij van eigen controles en tests.
  2. De koper dient de goederen onverwijld na ontvangst op volledigheid, juistheid en foutloosheid te controleren. Duidelijk zichtbare gebreken leiden slechts tot garantieclaims, indien er binnen één week na ontvangst van de goederen bij ons aangifte van gedaan wordt. Indien de koper van oordeel is dat hij reden heeft tegen de geleverde goederen bezwaar te maken, mag de verwerking c.q. verdere verwerking van de goederen niet plaatsvinden. Voor zover de goederen verder verwerkt worden, hoewel er een gebrek aan de goederen vastgesteld werd of vastgesteld had moeten worden, worden wij van alle aansprakelijkheid voor schade en indirecte schade vrijgesteld. Op dringend verzoek van ons en op onze vraag dienen de goederen volledig of in de vorm van gebrekkige proefexemplaren ter controle toegezonden te worden.
  3. Bij verborgen gebreken kan men vorderingen slechts doen gelden, als de koper of diens afnemer het bewijs levert van een feilloze ondergrond, het gebruik van geschikte kleefstoffen, een deskundige verwerking, een normale belasting (hieronder wordt een voor het aanbevolen gebruiksdoeleinde gebruikelijke en voor de fabrikant kenbare, te verwachten belasting verstaan) en reglementair voorgeschreven onderhoud. In de handel gebruikelijke of geringe afwijkingen van kwaliteit, gewicht, grootte, dikte, breedte, uitrusting, dessin en kleur worden niet als gebrek beschouwd.
  4. Bij gebreken leveren wij eerst een zaak vrij van gebreken. Vorderingen wegens gebreken verjaren binnen 2 jaar na levering van de goederen. Desondanks blijft § 438 BGB (Duits burgerlijk wetboek) onbeperkt van toepassing. Wij behouden ons het recht op geringe kleurafwijkingen voor, omdat we geen reserveleveringen uit dezelfde productie of batch als de vorige levering kunnen garanderen. Bij leveringen van vloerbedekkingen in dezelfde kleur kunnen er zich wegens een andere productiemethode geringe kleurverschillen voordoen, die echter geen klacht rechtvaardigen.
  5. Als de zaak gebrekkig is en in overeenstemming met de aard en het beoogde gebruik ervan in een andere zaak is geïnstalleerd of aan een andere zaak is bevestigd, zullen wij naar onze vrije keuze de gebrekkige zaak zelf of via door ons ingeschakelde derden verwijderen en een zaak vrij van gebreken installeren of bijvoegen of de koper de in dit verband gemaakte kosten vergoeden.
  6. Het verhaal nemen tegen ons door de koper in het geval van een wederverkoop van de goederen overeenkomstig § 445a BGB (Duits burgerlijk wetboek) is uitgesloten.
 7. Schadevergoeding
  1. Onze aansprakelijkheid voor eigen, licht nalatig gedrag en ook voor lichte nalatigheid van onze wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevende bedienden en gewone assistenten is uitgesloten, behalve in gevallen
   a) van aansprakelijkheid in overeenstemming met de productaansprakelijkheidswet
   b) van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, dit zijn dus plichten waarop de koper gewoonlijk vertrouwd en kan vertrouwen dat ze worden vervuld om het doel van de overeenkomst te bereiken; in dit geval wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het typisch voorzienbare gebrek
   c) van schending van leven, gezondheid of gelijkaardige essentiële rechtsgoederen en
   d) van schending van uitdrukkelijke toezeggingen over eigenschappen en overige garanties.
  2. Voor zover de aansprakelijkeid zoals hiervóór vermeld uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevende bedienden en eenvoudige medewerkers.
 8. Eigendomsvoorbehoud
  1. Totdat de vorderingen, voortvloeiende uit de zakelijke relatie met de koper, volledig voldaan is, blijven de verkochte goederen ons eigendom. De koper is gerechtigd volgens de juiste gang van zaken te beschikken over de gekochte goederen.
  2. Het eigendomsvoorbehoud heeft ook betrekking op de door verwerking, vermenging of verbinding van de goederen onstaande producten en dit voor hun volledige waarde, waarbij wij als fabrikant gelden. Indien bij verwerking, vermenging of combinatie met goederen van derden het eigendomsrecht van deze derden blijft bestaan, verwerven wij mede-eigendom in verhouding tot de facturatiewaarden van deze verwerkte goederen.
  3. De koper staat nu al de uit de doorverkoop voortvloeiende vorderingen tegen derden totaal c.q. ter hoogte van ons eventuele mede-eigendomsaandeel (zie alinea 8.2) als borg voor het eigendom aan ons af. Hij is gemachtigd deze op onze kosten te innen, totdat zijn betaling aan ons herroepen of gestaakt wordt. De koper is ook niet gerechtigd deze vorderingen af te staan met het doel vorderingen door middel van factoring te innen, tenzij tegelijkertijd de factor de verplichting heeft om de tegenprestatie ter hoogte van ons aandeel in de vordering zolang aan ons te leveren als de vorderingen van onzentwege tegen de koper bestaan.
  4. Toegang van derden tot de ons toebehorende goederen en vorderingen dient ons door de koper aan de hand van een aangetekend schrijven medegedeeld te worden. De goederen en de in hun plaats komende vorderingen mogen vóór volledige betaling van onze vorderingen noch aan derden verpand, noch als cautie in eigendom overgedragen of afgestaan worden.
 9. Plaats van handeling en bevoegde rechtbank
  1. Voor de zakelijke relatie en de algehele rechtsverhoudingen tussen ons en de koper geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De toepasbaarheid van het uniforme internationale kooprecht (CISG) is uitgesloten.
  2. Plaats van handeling voor levering en betaling is Keulen.
  3. Voor zover de koper een bij het handelsregister ingeschreven zakenman is, is de onderlinge bevoegde rechtbank, onafhankelijk van het geldelijke belang, voor alle direct of indirect uit de contractuele relatie voortvloeiende geschillen, Keulen.
  4. Indien er een bepaling uit deze handelsvoorwaarden of een bepaling in het kader van andere overeenkomsten ongeldig is of wordt, wordt de geldigheid van alle overige bepalingen en afspraken hierdoor niet beïnvloed.